×

#KARMAWRACA

Karma wraca! 💛 Jeżeli podobało Ci się w Secado, zostaw recenzję na naszym fanpage.

Do opisu dodaj #KARMAWRACA Spośród komentarzy wylosujemy KOLACJĘ dla DWOJGA 🍔🍤
Sprawdź nasz fanpage 24-ego listopada, aby dowiedzieć się czy wygrałeś.

Kliknij tu: https://fb.com//SECADO/reviews/ a następnie w gwiazdki aby zostawić komentarz.

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/SECADO 2020 R.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu restauracji Secado jest SRÓDMIEJSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. ul. Marszałkowska 66, 00-545 Warszawa, NIP 7010357233, REGON 146327601, (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, na profilu restauracji Secado.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

  II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się i zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

  III. Nagroda dla Uczestników

Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest zaproszenie dla 2 osób na kolację w Restauracji Secado w Warszawie. Organizator przewiduje rozdanie 1 nagrody w każdym miesiącu trwania konkursu.

Kolacja składa się z:
– 2 przystawek
– 2 dań głównych
– 2 deserów
– 2 koktajli lub 1 karafki wina domowego

IV. Miejsce i czas Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Restauracja Secado.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest wystawienie oceny oraz dodanie do niej komentarza uzasadniającego ocenę. Warunkiem koniecznym jest dodanie w komentarzu oceny dopisku #KARMAWRACA.
 2. Każdy Uczestnik może tylko raz zgłosić swój udział w konkursie.
 3. Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u restauracji Secado.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. VI.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsza rezerwacja stolika w restauracji.
 4. Nagroda w konkursie może być odebrana w ciągu 14 dni od momentu opublikowania wyników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kolacji z przyczyn losowych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia alternatywnego terminu.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne produkty z oferty restauracji Secado.
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

– zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

– podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

– podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

– ingerują w mechanizm działania konkursu;

– tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

– nie ukończyli 18 lat.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.03.2020 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.